Relationen mellan faser, funktioner och processer

Varje medarbetare, varje aktivitet och varje beslut inom en IT-organisation är en del i leveransen av IT-tjänster till verksamheten. I lagidrottens värd så är det som skiljer framgång från misslyckande ofta inte hur duktiga individer de har, utan hur bra de lyckas spela tillsammans som ett lag. På samma sätt är det avgörande för att bli riktigt effektiv som IT-organisation att alla avdelningar lär sig att spela tillsammans.

Syftet med denna bok är att beskriva en modell som kan användas som hjälpmedel för en IT-organisation som vill ta steget att bli ett lag. För att åskådliggöra detta på ett tydligt sätt så bygger boken på ett antal olika delar som tillsammans bildar den helhet som krävs.

IT-tjänsternas livscykelfaser är indelade i styrmodellens beslutsnivåer, strategisk, taktisk och operativ. Detta är för att enkelt åskådliggöra vilken nivå på aktiviteter och beslut som normalt hanteras inom respektive fas.

Varje fas har sedan ett definierat syfte som ska uppfyllas. Ansvaret att uppfylla det syftet ligger på en eller flera funktioner som var och en innehåller de roller som krävs för att utföra aktiviteterna. På det viset definieras ett antal funktioner som dels är en del av styrmodellen, och dels har ett ansvar i leveransen av IT-tjänsterna. Enkelheten blir då att medarbetare inom IT-organisationen inte behöver fundera på om deras ärende är en styrningsfråga eller en leveransfråga då bägge ärendena hanteras av samma funktion.

För att sedan aktiviteterna ska kunna mätas och förbättras så definierar boken ett antal processer i varje fas. Dock ligger ansvaret för att aktiviteterna utförs fortfarande på funktionerna, processen är endast till för att styra och underlätta arbetet.

Boken beskriver en helhet där varje del behövs. Om någon av dessa delar saknas kan IT-organisationen i värsta fall kännas otydlig i vem som ansvarar för vad, ärenden hamnar mellan stolarna och de processer som införs blir tröga och administrativa.

Tabellen nedan visar relationen mellan alla ingående delar med beslutsnivåer, faser, funktioner och processer.

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest