Övergripande flöde genom hela IT-organisationen

Precis som faser, funktioner och roller tillsammans bildar en helhet sitter även processerna ihop och bildar ett större flöde genom hela IT-organisationen. Få ärenden utförs endast i en specifik process. De allra flesta ärenden är av en sådan karaktär att det berör flera olika processer och funktioner.

Bilden visar hur alla processer och funktioner i boken har ett beroende till varandra på en övergripande nivå. Den specifika kopplingen mellan varje process och funktion beskrivs mer ingående i respektive kapitel.

Den strategiska kopplingen mellan verksamhetens ledningsgrupp och IT-organisationen sker via funktionen IT-styrgrupp. Utifrån de mål och ramar som verksamheten sätter för IT-organisationen ansvarar IT-styrgruppen för att ta fram en strategi för IT och en tjänsteportfölj som beskriver vilka IT-tjänster som ska levereras på en övergripande nivå.

Med utgångspunkt i tjänsteportföljen beskriver funktionen arkitektur och arbetssätt de IT-tjänster som ska erbjudas till verksamheten i en tjänstekatalog. De verksamhetschefer (kunder) som sedan använder IT-tjänsterna för att effektivisera sin verksamhet kommunicerar med funktionen kundansvar. De IT-tjänster och servicenivåer som kunderna vill ha till sin verksamhet dokumenteras i överenskommelser som sedan styr aktiviteter och servicenivåer i driften på operativ nivå.

Produktionen av IT-tjänsterna styrs av funktionen leveransansvar som eventuellt med hjälp av leverantörer ansvarar för att tjänsterna produceras så effektivt som möjligt. Funktionen ansvarar för dokumentationen av tjänsterna och för de förändringar som ska driftsättas i IT-miljön.

På operativ nivå ansvarar funktionen service desk för all kommunikation med användarna. Funktionen hanterar fel som uppstår och beställningar som ska utföras samt koordinerar alla övriga aktiviteter som utförs av resurserna inom teknisk drift och applikationsdrift.

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest