Roller inom IT-organisationen

Uppgifter och ansvar i en organisation brukar beskrivas i form av roller. En person kan ha olika roller vid olika tillfällen och en roll kan innehas av flera olika personer. Rollen beskrivs i ett visst sammanhang med aktiviteter, ansvar och befogenheter. Rollen kan sedan bemannas av en eller flera medarbetare. I den här boken beskriv ett antal roller som är vanligt förekommande inom en IT-organisation. Dessa roller är sedan kopplade till en eller flera funktioner vilka har ansvaret för att uppfylla syftet i respektive fas.

Istället för att ha unika roller för varje process utgår rollerna i denna bok från de som normalt sett finns i en IT-organisation. Tanken är att det på ett tydligt sätt ska framgå hur många roller som behövs totalt och vilket ansvar dessa har i de olika processerna och funktionerna.

För att modellen som beskriv i boken ska kunna användas av både stora och små IT-organisationer ger boken förslag på roller och ansvar för tre olika nivåer av storlek på IT-organisation.

Det totala ansvaret är konstant avsett storlek då alla delar behövs även för mindre organisationer däremot så kommer arbetsbelastningen för varje del att vara mindre vilket gör att IT-organisationen kan fördela ansvaret på färre antal roller. När organisationen blir mindre så kommer även antalet involverade personer och flödet av ärenden att minska i varje process. Detta gör att behovet av att hantera flödet som en process minskar och kan då dokumenteras som en rutin istället.

I följande tabeller visas exempel på tre olika nivåer av IT-organisation. Ju mindre organisationen är desto färre roller behövs och fler aktiviteter kan hanteras som rutiner istället för fullskaliga processer.

Stor IT-organisation:

Medelstor IT-organisation:

Liten IT-organisation:

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

like this site

The Rational IT Model and all resources on OpenTRIM.org is open source, free to use in your business.

Please help us adding new content by contributing to OpenTRIM.