Roller inom IT-organisationen

Uppgifter och ansvar i en organisation brukar beskrivas i form av roller. En person kan ha olika roller vid olika tillfällen och en roll kan innehas av flera olika personer. Rollen beskrivs i ett visst sammanhang med aktiviteter, ansvar och befogenheter. Rollen kan sedan bemannas av en eller flera medarbetare. I den här boken beskriv ett antal roller som är vanligt förekommande inom en IT-organisation. Dessa roller är sedan kopplade till en eller flera funktioner vilka har ansvaret för att uppfylla syftet i respektive fas.

Istället för att ha unika roller för varje process utgår rollerna i denna bok från de som normalt sett finns i en IT-organisation. Tanken är att det på ett tydligt sätt ska framgå hur många roller som behövs totalt och vilket ansvar dessa har i de olika processerna och funktionerna.

För att modellen som beskriv i boken ska kunna användas av både stora och små IT-organisationer ger boken förslag på roller och ansvar för tre olika nivåer av storlek på IT-organisation.

Det totala ansvaret är konstant avsett storlek då alla delar behövs även för mindre organisationer däremot så kommer arbetsbelastningen för varje del att vara mindre vilket gör att IT-organisationen kan fördela ansvaret på färre antal roller. När organisationen blir mindre så kommer även antalet involverade personer och flödet av ärenden att minska i varje process. Detta gör att behovet av att hantera flödet som en process minskar och kan då dokumenteras som en rutin istället.

I följande tabeller visas exempel på tre olika nivåer av IT-organisation. Ju mindre organisationen är desto färre roller behövs och fler aktiviteter kan hanteras som rutiner istället för fullskaliga processer.

Stor IT-organisation:

Medelstor IT-organisation:

Liten IT-organisation:

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest